Nieuw beleid

Afgelopen jaar zijn we gestart met het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) waarbij voor het eerst in één totaaloverzicht de financiële stand van zaken en de bijbehorende risico’s van de gemeenteijke grondexploitaties is weergegeven. Met het MPG komt de gemeenteraad beter in positie om te sturen op de ruimtelijke projecten (kwalitatief en kwantitatief) en legt het college verantwoording af over de bereikte resultaten binnen de grondexploitaties. Dit instrument wordt in 2018 verder uitgebreid en doorontwikkeld.