Inleiding

Het wettelijk kader (artikel 16) BBV vereist dat de paragraaf Grondbeleid ten minste bevat:

  • Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
  • Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  • Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  • Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  • De beleiduitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken

Naast de informatie conform het wettelijk kader wordt in deze paragraaf tevens de belangrijkste cijfermatige informatie van het gemeentelijk vastgoed gepresenteerd.