Vastgesteld beleid

Naast de wettelijke kaders geldt voor de paragraaf Financiering het volgende raadsbeleidskader:

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Treasurybeleid

2017

Het Treasurybeleid verschaft duidelijkheid omtrent de vraag hoe gemeente Gorinchem haar financieringsbehoefte invult en het renterisico beheerst.

Daarnaast heeft het college de volgende twee documenten vastgesteld:

Relevant besluit college

Vastgesteld door college in

Treasurystatuut

Notitie schuldpositie

2017

2017

Het Treasurystatuut verschaft duidelijkheid omtrent de spelregels rondom Treasury.

De notitie schuldpositie verschaft duidelijkheid omtrent de leningenportefeuille van Gorinchem en bevat sturingsmogelijkheden om de schuldpositie (positief) te beïnvloeden.