Renterisico's

Een gemeente moet haar renterisico's beheersen door middel van onder andere de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De overheid stelt grenzen aan het totaal van kort geld, omdat rentefluctuaties grote gevolgen kunnen hebben voor de rentelasten in de (meerjaren)begroting. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

2018 - kwartaal 1

2018 - kwartaal 2

2018 - kwartaal 3

2018 - kwartaal 4

Toegestane kasgeldlimiet

10.362

10.362

10.362

10.362

Werkelijke kasgeldlimiet

8.850

8.850

8.850

8.850

Ruimte

1.512

1.512

1.512

1.512

Elk kwartaal is er een ruimte van ruim € 1,5 miljoen. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt de omvang van de jaarlijke aflossingen en de leningen die voor renteherziening in aanmerking komen. De renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Toegestane renterisiconorm

24.381

24.381

24.381

24.381

Werkelijke renterisiconorm

21.268

13.076

7.112

12.150

Ruimte

3.112

11.305

17.268

12.230

Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij binnen de grenzen van de renterisiconorm opereren aangezien er elk jaar ruimte is.