Renteontwikkeling

Bij de Perspectiefnota 2018 is de rekenrente bepaald op 1,9%. Aan de grondexploitaties dient de werkelijke rente te worden toegerekend. Deze rente wordt bepaald op de verhouding vreemd vermogen en totaal vermogen en het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille. De rente voor grondexploitaties is voor 2018 bepaald op 2,19%.