Financieringsportefeuille

In onderstaande tabel wordt de meerjarige ontwikkeling van onze langlopende leningportefeuille, extra (her-) financieringsbehoefte en rente- en aflossingsverplichtingen weergegeven per 1 januari van het betreffende jaar.

Financieringsportefeuille (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Stand langlopende leningen per 1-1

139.603

118.335

126.341

142.242

Aflossingsverplichtingen

21.268

13.076

7.112

12.150

Financieringsbehoefte

-

21.083

23.013

7.338

Rentebetalingsverplichtingen

4.160

4.229

4.196

4.065

Financieringsbehoefte

Om de financieringsbehoefte te bepalen zijn de volgende twee zaken belangrijk: (1) de boekwaarde van de investeringen en de voorraden gronden en (2) de financieringsmiddelen. Allereerst kijken wij naar de verwachte ontwikkeling van de boekwaarde van zowel lopende als nieuwe investeringen en gronden van 2018 tot en met 2021. Als tweede kijken wij naar de externe en de interne financieringsmiddelen. De externe financieringsmiddelen zijn de langlopende leningen en de kortlopende leningen. De interne financieringsmiddelen zijn de reserves en de voorzieningen. De financieringsbehoefte is vervolgens het saldo van de investeringen en de beschikbare financieringsmiddelen. Een financieringstekort lost de gemeente op door het aantrekken van nieuwe kortlopende of langlopende leningen. Conform het Treasurybeleid sluit gemeente Gorinchem kortlopende leningen af totdat de targetrente bereikt is. Dit kan betekenen dat een deel van de totale financieringsbehoefte de komende jaren opgevuld wordt met kortlopende leningen totdat de gemeente niet langer kort geld mag lenen als gevolg van de kasgeldlimiet (zie toelichting verderop over kasgeldlimiet). Zodoende is de bovenstaande financieringsbehoefte de langlopende behoefte naar leningen en niet de totale financieringsbehoefte. De totale financieringsbehoefte is inclusief de behoefte naar kortlopende leningen. Dit verklaart het feit dat de stand van de langlopende leningenportefeuille behoorlijk fluctueert (zie ook de toelichting in de inleiding). De doelstelling van het Treasurybeleid is om het hieruit voortkomende renterisico zoveel mogelijk te beperken.