Financiën

De financiële bedrijfsvoering (financieel beleid en financieel beheer) vervult een belangrijke plaats op het speelveld van de bedrijfsvoering. Het is de spil in de gemeentelijke P&C. Voortdurend wordt gewerkt aan een cyclus die raad, college en management in staat stelt om tijdig de juiste beslissingen te nemen.

In samenspraak met de gemeenteraad wordt constant gewerkt aan het doorontwikkelen van de P&C cylcus en aanverwante beleidsvelden. Daarbij wordt getracht om op transparante wijze aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Ook in 2018 gaan we verder met het doorontwikkelen en verbeteren van de P&C cyclus. Zo zullen we de huidige opzet van de begroting evalueren in samenspraak met de raad. In 2018 wordt projectmatig een aantal onderwerpen opgepakt, o.a. de verdere invoering van het risicomanagement en beleid op het gebied van investeren en afschrijven. Daarnaast zullen we een onderzoek doen naar wat we verstaan onder overhead, hoe we dit het beste kunnen beheersen en wat de consequenties daarvan zijn voor de budgetten, de begroting en de investeringen. Tevens vergt de verdere versterking van de financiële adviesrol aandacht. Dat geldt ook voor de digitalisering van onze (financiële) administratie.