Bestuurlijke planning en control

Rekenkameronderzoeken

De aanbevelingen van het onderzoek subsidiebeleid van de rekenkamercommissie uit 2013 worden uitgewerkt in het vernieuwde subsidiebeleid. Om het subsidiebeleid daadwerkelijk een kwalitatieve impuls te geven, wordt voorgesteld om de uitkomsten van ‘Inwoners aan zet’ en het logische vervolg op ‘Visie van de Stad’ op te nemen in het vernieuwde subsidiebeleid.

Ten tijde van het samenstellen van de begroting 2018 van Gorinchem is het rekenkamerrapport (2017) ''Digitalisering van de archiefketen'' door de rekenkamercommissie opgeleverd. Het rapport zal in november 2017 aan de raad aangeboden worden. Voor het opstellen van het plan van aanpak is een bedrag van € 50.000 opgenomen in de begroting 2018.

Collegeonderzoeken

Burgerpeiling 2017
In 2017 heeft de gemeente Gorinchem de burgerpeiling (= collegeonderzoek ex. art. 213 Gemeentewet) die gebaseerd is op de standaard vragenlijst Waar Staat Je Gemeente uitgevoerd. Daarnaast is in 2017 een verdiepingsonderzoek klanttevredenheid dienstverlening uitgevoerd (balie, schriftelijk, digitaal en telefonie). Gorinchem scoort voor wat betreft de beleidsthema's 0,1 tot 0,2 punt hoger dan in 2014 en ook 0,1 tot 0,2 punt boven de vergelijkingsgroep gemeenten. In de raadsinformatiebrief 2017-1877 zijn de uitkomsten en de verbeterpunten vermeld en nader geduid.

Onderzoek 2018

Het college heeft, mede gelet op de gevraagde aandacht vanuit het onderzoek 'Waar staat je gemeente' voor dit onderwerp, gekozen voor een doelmatigheidsonderzoek naar toezicht en handhaving.